30. juunil esitasime registrile SAPTK 2015. aasta majandusaasta aruande, mis sai ka vastavalt seaduse nõudmistele audiitori poolt üle kontrollitud. Audiitori hinnangul on SAPTK majandustegevus korrektne. Oma ülevaate kokkuvõttes kirjutas audiitor:

“Ülevaatuse põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis olulistes osades õiglaselt Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks finantsseisundit seisuga 31.12.2015 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.”

Tegevusaruande kokkuvõtvas osas kirjutasime:

“Kokkuvõttes oli 2015. aasta meie sihtasutusele kahtlemata edukas. Reformierakonna ja sotside tee-rull on saanud tõsise tagasilöögi, kooseluseaduse läbisurumise lõpuleviimise püüdlused on osutunud ülimalt raskeks ega ole siiani eesmärgini jõudnud ning rahva tahtest mittehoolivate parteide ja poliitikute tegelik pale on suurele osale ühiskonnast tunduvalt selgemaks saanud.

Samuti oleme suutnud käivitada omaenda uudiste- ja arvamusportaali ning astunud seeläbi vastu vasakliberaalse dominandiga meediamanipulatsioonidele, millega püütakse avalikku arvamust painutada ja ideoloogiliselt moonutada. Seejuures ei ole osutunud edukaks püüdlused meie sihtasutuse häält maha suruda ning meid vaikima hirmutada.

Ka 2015. aastal on väga paljud meie truud toetajad näidanud oma annetustega, et nad peavad SAPTK-i usaldusväärseks ja meie tööd vajalikuks – selle eest kuulub neile tuhandetele inimestele meie siiras ja südamlik tänu. Teiselt poolt on paljude annetajate ja toetajate usaldus pannud meile aga suure vastutuse jätkata alustatud tööd nii hästi kui me oskame, ning kasvada oma pühendumises ja suutlikkuses.

Kuivõrd meie tööpõld muudkui suureneb ning ootused meie suhtes aina kasvavad, siis peame püüdma 2016. aastal ka oma organisatsiooni struktuuri laiendada, et meie ees seisvate ülesannetega paremini hakkama saada.

Igal juhul on rõõmustav, et meil on õnnestunud ehitada üles tõeline kodanikeliikumine, mis erinevalt paljudest teistest end kodanikeühendusteks nimetavatest organisatsioonidest rajaneb reaalselt tuhandete kodanike isiklikule panusele ühise eesmärgi nimel. Seejuures peame äärmiselt oluliseks, et SAPTK ei ole endiselt saanud senti toetust ei riigilt, Euroopa Liidult ega üheltki teiselt avalikku võimu esindavalt struktuurilt, vaid tegutseb üksnes eraisikute annetuste toel.

2015. aastal toetus meie sihtasutuse rahastamine üksnes kohalikele annetajatele ning ülekaalukas enamus meie sihtasutuse tuludest moodustub tuhandete väikeannetajate panusest. Kui 2013. aastal toetas meie tegevuse ülesehitamist meie sõprade juhtimisel Poolas tegutsev Piotr Skarga Instituut, siis 2014. ja 2015. aastal ei ole me enam välismaiseid annetusi saanud ja sõltume üksnes eesti eraisikutest annetajate toetusest.

Selline olukord tagab meile reaalse vabaduse ja sõltumatuse seista selle eest, mida peame õigeks ja heaks, ega aseta meid olukorda, kus oleksime sunnitud langetama oma otsuseid lähtudes avaliku võimu esindajate suunistest, nagu mitmed teised nn kodanikeühendused seda teevad.

Niisiis võimaldab SAPTK-i toetajate pühendunud panustamine meie ettevõtmistesse kasutada meie käsutusse antud rahalisi vahendeid selleks, et 2016. aastal tegevust laiendada ja teha meie põhikirjaliste eesmärkide poole püüdlemiseks ära senisest veel oluliselt rohkem.

Ennekõike pühendume 2016. aastal rahvaalgatuse õiguse taastamise püüdlustele ning meie oma meediasüsteemi ehitamisele. Samuti püüame panna varasemast rohkem rõhku loengute, seminaride ja konverentside korraldamisele ning hariduslike materjalide loomisele. /…/

Majandusaasta lõppes positiivse tulemiga, mis kasutatakse 2016. aastal SAPTK-i põhikirjalistest eesmärkidest juhinduvate juba käimasolevate ja uute projektide elluviimiseks. Meie lootuseks on kasvada 2016. aastal veelgi tõsisemaltvõetavamaks organisatsiooniks, mis suudab oma tegevust järjest laiendada ning kaasata ühiskonna loomulike alusväärtuste kaitsmisse ja edendamisse veel tuhandeid inimesi. Töötame selle eesmärgi nimel ja teeme selle realiseerimiseks oma parima, et õigustada oma toetajate usaldust.”

Majandusaasta aruandega on kõigil huvilistel võimalik tutvuda Äriregistri vahendusel.