12. novembril 2012 alustas SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks kampaaniaga, mille keskmes on püüdlus koondada üldrahvalikkku toetust perekonna institutsioonile ning väljendada vastuseisu taotlustele see fundamentaalne institutsioon seadustega ümber kirjutada. Kampaania keskmes on petitsioon, millele loodame kevadeks koguda enam kui 10 000 allkirja ja anda seeläbi valitsejatele selgelt mõista, et eesti rahvas peab perekonda kalliks ega nõustu selle allutamisega ideoloogilistele manipulatsioonidele.

Petitsioon on sõnastatud järgmiselt: “Olen vastu samasooliste isikute kooselu tunnustamisele perekonnana ja sellisele kooselule õigusliku staatuse andmisele mistahes vormis, kaasa arvatud kavandatavale ‘Kooseluseadusele’.” Petitsiooni tuleb tõlgendada allpool osundatud deklaratsiooni kontekstis. Muuhulgas tähendab see, et petitsiooni ei või käsitleda kaudse heakskiiduna kooseluseadusele, isegi kui see ei reguleeriks samasooliste kooselu

Paljud inimesed on kaotanud usu ja lootuse, millele toetudes Eesti riiki taasiseseisvumise järel üles ehitama asuti. Üha enamad mõistavad, et meie ühiskond seisab silmitsi mitte üksnes majanduslike ja poliitiliste raskustega, vaid olemuslikult tõsisemate probleemidega, mis annavad tunnistust ühiskonna kõige sügavamate tasanditeni ulatuvast moraalsest ja kultuurilisest kriisist. See kriis on haaranud endasse ka perekonna institutsiooni kui terve ja jätkusuutliku ühiskonna alustala.

Olgugi, et Eesti Vabariigi põhiseadus näeb §-s 27 ette, et perekond on rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alus ning sellisena riigi kaitse all, oleme tunnistajaks üha jõulisematele püüdlustele abielu ja perekonna institutsioone seadustega ümber määratleda, kaasates neisse ka homoseksuaalsed suhted. Sellest eesmärgist lähtudes on mitmed hästi rahastatud organisatsioonid koostöös meediaga juba aastaid järjepidevalt avalikku arvamust mõjutanud ja lobitööd teinud, mille tulemusel valmistatakse Justiitsministeeriumis praegusel ajal ette nn kooseluseaduse eelnõud. Samal ajal kui vähemuste huvide kaitse on väga heal järjel, ei tehta abielu ja perekonna ning nende aluseks olevate moraalsete põhimõtete edendamiseks kodanikuühiskonna tasandil võrreldavaid pingutusi.

Petitsiooni kaaskirjas esitatud väiteid põhistavatest faktilistest asjaoludest leiate ülevaate siit: Näited.


Reservatsioon

Kampaania selgituseks soovime rõhutada järgmist: me ei eelda, et kõik inimesed meiega nõustuvad – küll aga tahame loota, et inimesed, kes meiega ei nõustu, austavad meie ja teiste õigust jääda oma seisukohtade juurde ning oma hääl ühiskonnas kuuldavaks teha. Inimeste koondumine oma maailmavaateliste tõekspidamiste kaitseks on üks kodanikuühiskonna elementaarseid eelduseid – nagu on seda ka meie seisukohtadest erinevate seisukohtade ja nende väljendamise sallimine. Seetõttu mõistame kategooriliselt hukka igasuguse püüdluse sildistada käesolevat kampaaniat vaenu õhutamisena. Peame väga oluliseks austuse säilitamist isikute vastu, ent see ei tähenda, et peaksime nõustuma perekonna kui fundamentaalse ühiskondliku institutsiooni meelevaldse ümberkirjutamisega ja ühiskonna kõlbeliste aluste manipuleerimisega.