30. juunil esitasime registrile SAPTK 2014. aasta majandusaasta aruande, mis sai ka vastavalt seaduse nõudmistele audiitori poolt üle kontrollitud. Audiitori hinnangul on SAPTK raamatupidamine korrektne.

2014. tegevusaruanne

Tegevusaruande kokkuvõtvas osas kirjutasime:

“Kokkuvõttes oli 2014. aasta Sihtasutusele edukas – mitte ainult selle pärast, et suutsime mobiliseerida ühiskonna loomulike kõlbeliste alusväärtuste kaitseks väga palju inimesi, vaid ka seetõttu, et aasta tõi endaga kaasa meie toetajateringi suure laienemise, toetajate usalduse kasvu ja ka suure koguse annetusi. /…/

Nagu majandusaasta aruandest nähtub, on väga paljud inimesed näidanud oma annetustega, et nad peavad SAPTK-i usaldusväärseks ja meie tööd vajalikuks – selle eest kuulub neile tuhandetele inimestele meie siiras ja südamlik tänu. Teiselt poolt on paljude annetajate ja toetajate usaldus pannud meile aga suure vastutuse jätkata alustatud tööd nii hästi kui me oskame, ning kasvada oma pühendumises ja suutlikkuses. /…/

On rõõmustav, et saame ehitada tõelist kodanikeliikumist, mis erinevalt paljudest teistest end kodanikeühendusteks nimetavatest organisatsioonidest rajaneb reaalselt tuhandete kodanike isiklikule panusele ühise eesmärgi nimel. Seejuures peame äärmiselt oluliseks, et SAPTK ei ole saanud mitte ainsatki senti toetust ei riigilt, Euroopa Liidult ega üheltki teiselt avalikku võimu esindavalt struktuurilt, vaid tegutseb üksnes eraisikute annetuste toel.

Võrreldes 2013. aastaga on väga oluline edasiminek ka see, et SAPTK-i rahastamine toetub nüüd üksnes kohalikele annetajatele ning ülekaalukas enamus meie sihtasutuse tuludest moodustub tuhandete väikeannetajate panusest. Kui 2013. aastal toetas meie tegevuse ülesehitamist meie sõprade juhtimisel Poolas tegutsev Piotr Skarga Instituut, siis 2014. aastal ei ole me enam välismaiseid annetusi saanud ja sõltume üksnes eesti eraisikutest annetajate toetusest. Selline olukord tagab meile reaalse vabaduse ja sõltumatuse seista selle eest, mida peame õigeks ja heaks, ega aseta meid olukorda, kus oleksime sunnitud langetama oma otsuseid lähtudes avaliku võimu esindajate suunistest, nagu mitmed teised nn kodanikeühendused seda teevad.

Igal juhul võimaldab SAPTK-i toetajate pühendunud panustamine meie ettevõtmistesse kasutada meie käsutusse antud rahalisi vahendeid selleks, et 2015. aastal tegevust laiendada ja teha meie põhikirjaliste eesmärkide poole püüdlemiseks ära senisest veel oluliselt rohkem. Ennekõike pühendume 2015. aastal sellele, et ehitada üles SAPTK-i enda meediasüsteemi, mis aitaks traditsioonilisi väärtusi Eesti ühiskonnas uuesti au sisse tõsta ning neid ideoloogiliste rünnakute eest kaitsta. Samuti paneme varasemast rohkem rõhku loengute, seminaride ja konverentside korraldamisele ning hariduslike materjalide loomisele.”

Majandusaasta aruandega on kõigil huvilistel võimalik tutvuda Äriregistri vahendusel.