Punased keebid kui vasturevolutsiooni sümbol

.
Mõned inimesed on küsinud, mida sümboliseerivad lõvid ja punased lipud-keebid, mille SAPTK hiljuti lõppenud ringreisi käigus avalikkuse ette tõime. Sel teemal võiks kirjutada pikemalt, aga esialgse kommentaari korras võib märkida järgmist.

Kõige üldisemalt öeldes sümboliseerib võitlev lõvi punasel taustal vasturevolutsioonilist liikumist, tähistades niisugusena püüdlust seista vastu revolutsioonilistele püüdlustele lammutada kristlikku tsivilisatsiooni ja tõrjuda kõrvale selle aluseks olevad põhimõtted.

Võitleva lõvi punasel taustal võttis sümbolina kasutusele professor Plinio Corrêa de Oliveira, kes asutas 1960-ndatel aastatel Brasiilias organisatsiooni nimega Traditsioon, Perekond ja Eraomand (TFP), et seista vastu tol ajal ennekõike kommunismi pealetungi näol avaldunud revolutsioonilisele püüdlusele hävitada kristliku ühiskonna ja kultuuri aluseid. Paljuski tänu TFP pingutustele läks Brasiilial ja mitmetel teistel Ladina-Ameerika riikidel kommunismivastases võitluses oluliselt paremini kui tänaseni kommunistliku diktatuuri all oleval Kuubal.

Ühelt poolt lähtus otsus kasutada punast värvi otsesest taotlusest vastanduda kommunistidele, kes püüdsid selle ilusa, jõulise ja kuningliku värvi kultuurilis-poliitilises võitluses enda monopoliks kuulutada. Teiselt poolt oli punane keep oluline, et tänavakampaaniate teel avalikku arvamust kommunistide vastu suunavad noored ja julged mehed tõuseksid rahvamassist selgelt esile.

Foto: SAPTK

Foto: SAPTK

Tänaseks on kommunismioht paljuski taandunud, ent sama ei saa öelda revolutsiooniliste püüdluste kohta lõhkuda kristliku tsivilisatsiooni aluseid või õigemini neid varemeid, mis sellest tsivilisatsioonist on alles jäänud. Just sama revolutsiooniline vaim peegeldub täna püüdlustest lõhkuda ära abielu ja perekonna institutsioon, jätta ühiskonna kõige nõrgemad liikmed ilma õiguseta elule, levitada lodevat hedonistlikku eluviisi, usurpeerida vanemate õigust kasvatada oma lapsi, külvata segadust inimloomuse tunnetuses, eemaldada religioon avalikust elust ning heita kõrvale eetilised ja esteetilised väärtused kui ühiskonna vundament, hägustada inimeste kultuurilist identiteeti ja õhutada ühiskondlikke pingeid nn multi-kultuurilise ühiskonnamudeli juurutamise teel, allutada inimesed totaalsele jälgimissüsteemile ja seada nad üha ulatuslikumatesse sõltuvussuhetesse, kanda võimu aina enam lokaalselt tasandilt globaalsele tasandile, orjastada rahvaid läbi ebaõiglase finants- ja majandussüsteemi jne.

Kõige niisuguse vastu seisame ka meie oma vasturevolutsioonilises püüdluses kaitsta seda, mis on tõene, ilus ja hea. Ja olles osaks TFP ülemaailmsest liikumisest lähtume ka meie oma sümbolivalikus veendumusest, et just nagu vikerkaarevärvid ei kuulu homoliikumisele, nii ei kuulu punane värv kommunistidele ja nende väiksemaks vennaks olevatele sotsialistidele.

Väheoluline pole sümbolivaliku juures ka see, milliseid vaimseid hoiakuid püüame kultiveerida. Mööname, et meie egalitaristlikus, kommunistlikust katastroofist lõhutud ja liberalismi pealetungist segi paisatud ühiskonnas võib lõvi punasel taustal näida alguses ehmatavana, ent seegi on suuresti taotluslik, et teadvustada inimestele unustusehõlma vajunud väärtusi ja põhimõtteid.

Eriti loodame, et need jõulised vasturevolutsioonilised sümbolid aitavad tõsta uuesti au sisse rüütellikkuse kõrge ideaali ning suunata seeläbi noori mehi teenima mitte oma enda materiaalset heaolu, vaid pühenduma võitlusele kõrgemate vaimsete väärtuste ja põhimõtete eest, pilk suunatuna igavikku. Oleme veendunud, et selle teenimisvalmi, ohvrimeelse ja võitlusliku ideaali elluäratamine ja kehastumine vasturevolutsioonilises võitluses on meie kultuuri tuleviku seisukohast kriitilise tähtsusega.

Audiitor kiitis SAPTK majandusaasta aruande heaks

.
Logo (väike_jpeg)30. juunil esitasime registrile SAPTK 2015. aasta majandusaasta aruande, mis sai ka vastavalt seaduse nõudmistele audiitori poolt üle kontrollitud. Audiitori hinnangul on SAPTK majandustegevus korrektne. Oma ülevaate kokkuvõttes kirjutas audiitor:

“Ülevaatuse põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis olulistes osades õiglaselt Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks finantsseisundit seisuga 31.12.2015 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.”

Tegevusaruande kokkuvõtvas osas kirjutasime:

“Kokkuvõttes oli 2015. aasta meie sihtasutusele kahtlemata edukas. Reformierakonna ja sotside tee-rull on saanud tõsise tagasilöögi, kooseluseaduse läbisurumise lõpuleviimise püüdlused on osutunud ülimalt raskeks ega ole siiani eesmärgini jõudnud ning rahva tahtest mittehoolivate parteide ja poliitikute tegelik pale on suurele osale ühiskonnast tunduvalt selgemaks saanud.

Samuti oleme suutnud käivitada omaenda uudiste- ja arvamusportaali ning astunud seeläbi vastu vasakliberaalse dominandiga meediamanipulatsioonidele, millega püütakse avalikku arvamust painutada ja ideoloogiliselt moonutada. Seejuures ei ole osutunud edukaks püüdlused meie sihtasutuse häält maha suruda ning meid vaikima hirmutada.

Ka 2015. aastal on väga paljud meie truud toetajad näidanud oma annetustega, et nad peavad SAPTK-i usaldusväärseks ja meie tööd vajalikuks – selle eest kuulub neile tuhandetele inimestele meie siiras ja südamlik tänu. Teiselt poolt on paljude annetajate ja toetajate usaldus pannud meile aga suure vastutuse jätkata alustatud tööd nii hästi kui me oskame, ning kasvada oma pühendumises ja suutlikkuses.

Kuivõrd meie tööpõld muudkui suureneb ning ootused meie suhtes aina kasvavad, siis peame püüdma 2016. aastal ka oma organisatsiooni struktuuri laiendada, et meie ees seisvate ülesannetega paremini hakkama saada.

Igal juhul on rõõmustav, et meil on õnnestunud ehitada üles tõeline kodanikeliikumine, mis erinevalt paljudest teistest end kodanikeühendusteks nimetavatest organisatsioonidest rajaneb reaalselt tuhandete kodanike isiklikule panusele ühise eesmärgi nimel. Seejuures peame äärmiselt oluliseks, et SAPTK ei ole endiselt saanud senti toetust ei riigilt, Euroopa Liidult ega üheltki teiselt avalikku võimu esindavalt struktuurilt, vaid tegutseb üksnes eraisikute annetuste toel.

2015. aastal toetus meie sihtasutuse rahastamine üksnes kohalikele annetajatele ning ülekaalukas enamus meie sihtasutuse tuludest moodustub tuhandete väikeannetajate panusest. Kui 2013. aastal toetas meie tegevuse ülesehitamist meie sõprade juhtimisel Poolas tegutsev Piotr Skarga Instituut, siis 2014. ja 2015. aastal ei ole me enam välismaiseid annetusi saanud ja sõltume üksnes eesti eraisikutest annetajate toetusest.

Selline olukord tagab meile reaalse vabaduse ja sõltumatuse seista selle eest, mida peame õigeks ja heaks, ega aseta meid olukorda, kus oleksime sunnitud langetama oma otsuseid lähtudes avaliku võimu esindajate suunistest, nagu mitmed teised nn kodanikeühendused seda teevad.

Niisiis võimaldab SAPTK-i toetajate pühendunud panustamine meie ettevõtmistesse kasutada meie käsutusse antud rahalisi vahendeid selleks, et 2016. aastal tegevust laiendada ja teha meie põhikirjaliste eesmärkide poole püüdlemiseks ära senisest veel oluliselt rohkem.

Ennekõike pühendume 2016. aastal rahvaalgatuse õiguse taastamise püüdlustele ning meie oma meediasüsteemi ehitamisele. Samuti püüame panna varasemast rohkem rõhku loengute, seminaride ja konverentside korraldamisele ning hariduslike materjalide loomisele. /…/

Majandusaasta lõppes positiivse tulemiga, mis kasutatakse 2016. aastal SAPTK-i põhikirjalistest eesmärkidest juhinduvate juba käimasolevate ja uute projektide elluviimiseks. Meie lootuseks on kasvada 2016. aastal veelgi tõsisemaltvõetavamaks organisatsiooniks, mis suudab oma tegevust järjest laiendada ning kaasata ühiskonna loomulike alusväärtuste kaitsmisse ja edendamisse veel tuhandeid inimesi. Töötame selle eesmärgi nimel ja teeme selle realiseerimiseks oma parima, et õigustada oma toetajate usaldust.”

Majandusaasta aruandega on kõigil huvilistel võimalik tutvuda Äriregistri vahendusel.

Seekordsel ringreisil läheb SAPTK tänavatele

.

15.-20. augustil sõidame juba kolmandat korda Eestimaale ringi peale, et kohtuda suuremates linnades paljude inimestega. Seekord läheme inimestega kohtuma mitte saalidesse, vaid tänavatele.

Kõigis linnades, kus peatume, seame üles oma telgi, suhtleme inimestega tänavalt ning kogume toetust rahvaalgatuse õiguse taastamiseks, selleks, et kasvatada rahvaliikumist, millele tuginedes saaksime tagasi võimaluse langetada ühiskondlikult kõige olulisemaid otsuseid vajadusel otse rahva poolt, mitte parteide vahendusel. Petitsioonile saab anda oma toetuse ka leheküljel rahvahääletus.ee.

Kohtumiseni augustikuus!

 

HF24 (Ringreis) flaier HF24 (Ringreis) flaier2

Konverents “Kas Eesti on demokraatiaks valmis?”

27. veebruaril korraldab sihtasutus Rahvusraamatukogus konverentsi “Kas Eesti on demokraatiaks valmis?” Konverentsil vaagitakse lähemalt küsimusi, mis seonduvad demokraatia olukorraga Eestis ning otsedemokraatia taastamise võimalustega.

Registreerimine alates 10.30. Konverents ise algab kell 11.00 ja kestab orienteeruvalt kella kuueni. Lähem info leheküljel rahvahääletus.ee. Konverentsi saab jägida ka otseülekandena Youtube’is. Ülekande korraldab ITrotid OÜ.

Kalender inimeseks olemise põhialustest

.
[NB! kalendri tellimine on lõppenud!]

SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) pakub võimaluse tellida endale kalender voorustest kui inimeseks olemise põhialustest.

SAPTK valmistas 2016. aasta seinakalendri “Aastaring voorustega” tänutäheks oma toetajatele – kalendrit ei saa kusagilt osta. Kalender on järjekorras juba kolmas: 2014. aasta kalender rääkis Eesti rahvatraditsioonidest ning 2015. aasta kalender perekonnaelu põhialustest.

Selgitades kalendri teemavaliku tagamaid, ütles SAPTK juhatuse esimehe Varro Vooglaid, et paraku ei ole tänapäeval enam moes voorustest rääkida ning et sageli väidetakse, nagu oleks voorused midagi vanamoelist ja vagatsevat ehk sellist, millele ei ole enam meie ühiskonnas kohta.

Continue reading

Sümboolne meeleavaldus Riigikogu ees ja Vabaduse platsil

.
Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks korraldas 24. novembril 2015 Toompea lossi ees ja Vabaduse platsil sümboolse meeleavalduse, et saata võimu juures olevatele inimestele jõuline sõnum perekonna tähenduse kohta.

Meeleavalduse videokokkuvõttes on toodud selgelt välja sõnumid, mida ettevõtmise kaudu esile tõsteti. “Kui poliitikute silmad jäävad kõige elementaarsema tõe suhtes pimedaks, siis teeme selle neile suurelt nähtavaks,” öeldakse video alguses.

SAPTK juhatuse esimehe Varro Vooglaiu sõnul oleme oma kultuurilises allakäigus jõudnud olukorda, kus kõigi vastutustundlike inimeste esmaseks kohustuseks on tuua julgelt ja kindlalt esile kõige elementaarsemad tõed ja kaitsta inimloomusest lähtuvaid loomuseaduslikke aluspõhimõtteid, mis on jäänud revolutsiooniliste rünnakute alla.

“Iseenesest on see väga tõsine märk, et oleme sunnitud seisma niisuguste põhimõtete kaitsel, mida iga terve mõistusega inimene peab elementaarseks, just nagu on seda teinud kõik suured tsivilisatsioonid,” selgitas Vooglaid.

“Seepärast peame väsimatult ja vankumatult rõhutama, et perekond on inimloomusel rajanev ühendus, mille keskmes on mehe ja naise vaheline suhe, ning et igal lapsel on loomulik õigus emale ja isale, mida kellelgi ei ole voli neilt ära võtta,” ütles SAPTK juhatuse esimees ja avaldas lootust, et meeleavalduse kaudu said need sõnumid ka poliitilise eliidi jaoks hästi nähtavaks tehtud.

Meeleavalduse korraldajate sõnum riigivõimu juures olevatele inimestele on lihtne: perekond on reaalselt rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alus, nagu põhiseadus ütleb – kes iganes seda tõde ei austa või tegutseb sellele vastu, see halvab meie rahva, kultuuri ja riigi elujõudu, mis on eriti kahetsusväärne teadmises, et ilmselt kõige suuremaks meie rahva ees seisvaks probleemiks on ränk rahvastikukriis.

Kokkuvõte on kättesaadav ka vene keelesinglise keeles, prantsuse keeles, itaalia keeles, hispaania keeles, portugali keeles, saksa keeles, poola keeles, soome keeles ja rootsi keeles.

SAPTK uudiste- ja arvamusportaal Objektiiv on avatud

.
PRESSITEADE
Tallinn, 19. oktoober 2015

Tegevust alustab uus uudiste- ja arvamusportaal Objektiiv

Esmaspäeval, 19. oktoobril alustab aadressil www.objektiiv.ee tegevust ühiskonnateemaline uudiste- ja arvamusportaal Objektiiv, mis lähtub eesmärgist kaitsta Eesti kultuurilist järjepidevust ja selle aluseks olevaid konservatiivseid väärtusi.

Portaal hakkab vahendama kodu- ja välismaiseid uudiseid ning arvamuslugusid, mis analüüsivad ühiskonnas ja kultuuris toimuvaid protsesse, püüdes avada aspekte, mis on massimeedia poolt alatähtsustatud või üldse tähelepanuta jäetud.

Objektiivi peatoimetaja Veiko Vihuri sõnul on kavas pakkuda platvormi eeskätt niisugustele vaadetele, mis on kooskõlas traditsiooniliste alusväärtustega ning aitavad kaasa ühiskonna hüvelisele arengule.

“Kuivõrd Eesti meediamaastik on muutunud ideoloogiliselt väga ühetaoliseks ja massimeedia edendab süstemaatiliselt vasakliberaalseid hoiakuid, vajab meie ühiskond uusi meediaväljaandeid, mis kasvaksid välja elutervetest ajatutest väärtustest, mis on kandnud meie rahvast läbi sajandite ning kannavad ka edaspidi, kui oskame neist lugu pidada ja neist juhinduda,” selgitas Vihuri portaali Objektiiv rajamise põhjuseid.

Portaali rajamist eest vedanud SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) juhatuse esimehe Varro Vooglaiu sõnul on Objektiiv Eesti ajakirjandusmaastikul mitmes mõttes uus nähtus: “Püüame luua selgelt väärtuspõhise meediumi ning rõhutada, edendada ja kaitsta konservatiivset maailmapilti, tehes seda kantuna soovist teenida mitte kasumit, vaid oma maad ja rahvast ning ühist hüve.”

Vooglaid lisas, et portaali Objektiiv teeb eriliseks ka tõsiasi, et see on eheda kodanikualgatuse vili ja toetub oma mittetulunduslikus tegevuses üksnes SAPTK toetajate annetustele. “Loodame, et Objektiivist kujuneb kõige mõjukam konservatiivne ajakirjanduslik väljaanne Eestis ning kutsume kõiki inimesi sellele püüdlusele kaasa aitama,” selgitas Vooglaid Objektiivi kogukondlikku iseloomu ja tegutsemispõhimõtet.

Portaal loodab juba lähiajal tegevust laiendada, muu hulgas oma videostuudio väljaehitamise ja videoproduktsiooni laiendamise teel, kasutades sellega kaasnevate kulutuste katmiseks eelmisel aastal Aadu Luukase Missioonipreemiaga kaasnenud raha.

Portaali Objektiiv käivitamine on osa SAPTK püüdlusest aidata kaasa konservatiivsele vastureaktsioonile, et seista vastu viimastel aastatel üha jõulisemaks muutunud kultuurirevolutsioonilisele püüdlusele meie ühiskond radikaalelt ümber kujundada.

Lähemat infot portaali ja selle rajamise tagamaade kohta leiab esimesest juhtkirjast, Varro Vooglaiu pikemast selgitusest ning Markus Järvi temaatilisest videokommentaarist.

Lisainfo:

Veiko Vihuri
veiko.vihuri@objektiiv.ee
52 94 476

Varro Vooglaid
varro.vooglaid@saptk.ee
56 600 121